Whois domain version 3.0

Nâng cấp bản 1.0 lên thành 3.0, cho phép quick check theo phần mở rộng của domain.

Một số tính năng mới:

  1. Phần mở rộng có thể tùy biến bằng cách thêm vào trong file list_ext.txt (phân cách nhau bằng ký tự Enter: \n).
  2. Lưu lại các domain đã được check vào file checked_domain.txt.
  3. Tốc độ quick check nhanh (chỉ sử dụng nslookup).

Hàm chính của version lần này chính là hàm quick_checklist_extension

Demo: http://donamkhanh.info/lab/ajax/whoisv3