Upgrade whois domain to v3.1

Lý do phải nâng cấp: - Matbao.net đã thay đổi lại cấu trúc site của họ (thay đổi giao diện) nên phần parse data của mình sẽ không chính xác nữa. - Dùng nsloop-up chỉ có thể check domain đó có hoạt động hay không, chứ không check được đã được mua hay chưa. Có thể chủ sở hữu đã mua nhưng chưa active domain :)

Những thay đổi: Không có nhiều thay đổi trong phiên bản nâng cấp này ngoài: - Get xml content thay cho html content. - Chuẩn hóa các function theo camelCase. - Bỏ php short tag, chuyển về <?php echo ...;?> nếu có.

Todo: Mặc dù kết quả nhận được từ matbao.net là dạng XML nhưng vẫn gặp khó khăn trong khâu parse XML. Dùng các libs có sẵn trong PHP như simpleXML, XMLparse... đều bị lỗi do syntax của file XML này không chuẩn cho lắm. Tạm thời tôi dùng preg_match để parse XML. Khi nào có điều kiện sẽ nghiên cứu cách parse XML mà không biết trước cấu trúc :D Có bác nào tốt bụng thì phát triển thêm hộ tôi với :p

Hướng dẫn nâng cấp: - Download bản upgrade tại http://donamkhanh.com/download/whoisv3.1.php.txt http://donamkhanh.com/download/whoisv3.2.php.txt - Sau khi download, rename file whoisv3.1.php.txt whoisv3.2.php.txt thành index.php, rồi ghi đè file index.php trong thư mục whoisv3 (nếu chưa có phiên bản 3.0 thì có thể download tại http://donamkhanh.com/download/whoisv3.tar.bz2)

Yêu cầu: - Chmod quyền hợp lý (cho đọc ghi đối với file checked_domain.txt) - Thông số allow_url_fopen trên host phải thiết lập bằng On.