Rename script

Đôi khi cần phải đổi tên file hàng loạt trên server. Ngoài cách "đơn giản" nhất, nhanh nhất (túm lại cái gì cũng nhất :D) là dùng shell script, thì còn cách nữa đó là dùng PHP script để đổi. Không yêu cầu nhiều về permission. Tất nhiên, cái giá phải trả ở đây là tốc độ thực thi ;) Với những thư mục có cỡ vài trăm nghìn file thì....thôi, đừng nên dùng cách này :))

/* * Created on Mar 28, 2008 * Author: Do Nam Khanh * Email: * File name: rename.php * */

error_reporting(E_ALL); @set_time_limit(0); // No time limit

$f="data.txt"; $ft=fopen($f,"r"); if(!$ft) { echo "File is empty now."; exit; } else { $directory = dir('p'); while (!feof($ft)) { $list=fgets($ft,1000); if($list!='') { $filename = trim(substr($list,11)); while (false !== ($temp = $directory->read())) { if ($temp{0}!='.' && $temp{0}!='..') { $temp = trim($temp); if($temp == $filename) { if(!rename("p/$temp", "p/new/$list")) { echo 'Error'; } } } } } } }