Lấy bảng dự báo thời tiết

Dễ lắm :D Ngày xửa ngày xưa thì dùng đoạn Javascript của bên Vnexpress.net. Nhưng giờ ít ai dùng cái đó nữa vì nó quá đơn giản. Thế nên sẽ lấy ở các nguồn khác thôi. Chung quy lại, là nên lấy của thằng Trung tâm khí tượng thủy văn Việt Nam (nchmf.gov.vn) là chuẩn nhất (chuyện, của Việt Nam mà :p)

/** * Get weather table * @author Do Nam Khanh * @return string */ function _weather() { $content = file_get_contents('nchmf.gov.vn/website/vi-VN/43/Default.aspx');

$strBegin = ''; $strEnd = '';

$pos1 = strpos($content, $strBegin);

if(false === $pos1) { return ''; }

$pos2 = strpos($content, $strEnd); $content = substr($content, $pos1, ($pos2-$pos1));

return strip_tags($content, '

'); }

Demo: http://halongtours.vn/demo