Global variable in Drupal module

Ở trang php bình thường, khi muốn lấy giá trị của biến để sử dụng trong hàm chỉ đơn giản là global biến đó lên:

$_User = “user”; function test() { global $_User; ... }

Nhưng trong Drupal làm vậy lại không được. Muốn sử dụng được thì phải khai báo 1 biến là global trước, sau đó mớ i gán giá trị và truy xuất được:

global $_User; $_User = “user”;

function test() { global $_User; .. }

Chẳng biết tại sao nữa :(