Export to CSV file with Unicode

Ở bài trước tôi có đề cập đến việc export dữ liệu ra file CSV. Tuy nhiên, nếu export dữ liệu có chứa các ký tự Unicode thì sẽ không hiển thị được mặc dù khi mở bằng Notepad thì vẫn hiển thị đúng, tuy nhiên khi mở bằng Excel thì không hiển thị chính xác. Search trên mạng thấy giải pháp của anh Nguyễn Văn Hùng (Hưng?) đã giải quyết được (tôi mới test với German characters trong dự án Shop24 - rất okie).

Bài toán: export dữ liệu tiếng Việt UTF-8 thành file CSV có thể hiển thị đúng khi mở bằng Excel. 3 điểm dẫn đến thành công: + Dùng TAB (\t) thay cho COMMA (,) để phân tách các cột + Convert Encoding của dữ liệu cần output bằng UTF-16LE + Gắn chr(255)chr(254) vào đầu của kết quả cuối cùng trước khi output

PHP code đầy đủ (export order list):

/** * EXPORT ORDER LIST TO CSV FILE * @author khanhdn */ function exportCSV() { global $user; member_access();

$memberInfo = member_info();

$result = drupal_query("SELECT order_id ,order_code ,bill_firstname ,bill_lastname ,order_modify_date ,gand_total ,order_status FROM {order} WHERE shop_code = '".$memberInfo['shop_code']."' ORDER BY order_creation_date DESC");

$status_options = array( '1' => 'Neu' ,'2' => 'In Bearbeitung' ,'3' => 'Auf der Post' ,'4' => 'Ausgeführt' ,'5' => 'Zurück' );

$csv = "Order code\tCustomer Name\tModify Date\tOrder Total\tOrder Status\r\n";

if(count($result['data'])) { foreach($result['data'] as $row) { $order_list = array( 'order_code' => "$row->order_code" ,'customer_name' => $row->bill_firstname. ' ' .$row->bill_lastname ,'modify_date' => mysqlTimestamp(strtotime($row->order_modify_date),'d.m.Y') ,'order_total' => 'CHF '.$row->gand_total ,'order_status' => $status_options[$row->order_status] );

$csv .= join("\t", $order_list)."\r\n"; }

} $csv = chr(255).chr(254).mb_convert_encoding($csv, "UTF-16LE", "UTF-8");

header("Content-type: application/x-msdownload"); header("Content-disposition: csv; filename=" . date("Y-m-d") . "_order_list.csv; size=".strlen($csv)); echo $csv; exit(); }

Source: Nguyễn Văn Hùng weblog