Export to CSV file

Đại khái cú pháp để có thể export ra file csv là: - Dòng đầu tiên là tên các cột, đặt trong dấu "..." và phân cách nhau bởi dấu phẩy. - Các dòng còn lại là các giá trị của cột tương ứng, khi gặp ký tự kết thúc hàng thì sẽ tự động (?) tạo hàng mới. - Cuối cùng gọi header tương ứng.