Enable windows Vista Aero glass transparency effect

Nếu như phần cứng đáp ứng đủ yêu cầu tối thiểu để sử dụng hiệu ứng Aero glass transparency mà Windows vẫn không chịu enable hiệu ứng đấy lên thì làm như sau:

  1. Go to Start button, then click on Run.
  2. Run “regedit”.
  3. Browse and navigate to HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\DWM\ registry branch.
  4. On the following registry subkeys, edit and change the default value:Composition to 1 CompositionPolicy to 2
  5. Exit registry editor.
  6. Go to Start and click on Run again.
  7. Execute and run the following commands one by one:

net stop uxsms net start uxsms

Source: http://www.mydigitallife.info