Cài font Windows cho Ubuntu

Dùng 1 trong 2 cách sau:

  1. Chép các fonts windows vào thư mục /usr/share/fonts/truetype
  2. sudo apt-get install msttcorefonts

Khởi động lại hoặc dùng lệnh sudo fc-cache -fv