Bug lạ

Hôm trước được "nhờ' fix 1 bug có liên quan đến việc 1 biến cứ bị thay đổi kiểu dữ liệu từ Array sang Number.

Việc thay đổi kiểu dữ liệu này dẫn đến việc gây lỗi khi chạy đến đoạn:

dataStore.find(item => item.type === 'xxx')

lúc này dataStore đã là number rồi cho nên sẽ gây lỗi find is undefined method

Rà soát lại các chỗ set giá trị cho dataStore thì thấy chả chỗ nào khả nghi cả vì chỉ toàn push thêm giá trị vào dataStore

Tuy nhiên đến đoạn này thì lại thấy nghi ngờ:

return dataStore.push(payload)

Xem lại doc thì đúng là đoạn này gây ra lỗi thật

Return value: The new length property of the object upon which the method was called.

Kết luận: làm cái gì cũng phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng :)